مرجع خبری پرسپولیس : انگار نه انگار كه همين ديروز، علي فتح اللهزاده بلندگو در دست در خيابانهاي شهر ميچرخيد و فرياد الاسف از حيف و ميل بيتالمال سر ميداد.

انگار نه انگار كه او بابت خريدهاي سرسامآور رويانيان خود را در نقش وكيلمدافع حقوق ملت ايران معرفي ميكرد و ميخواست مقابل جابهجاييهاي غولآساي تراولها توسط مديريت پرسپوليس را بگيرد و فقط فرياد ميزد: «از كجا؟ از كجا؟ از كدام خزانه دولتي؟»


بحث بر سر رنگها نيست، بحث را بايد از جايي شروع كرد و ادامه داد كه مردي كه خود را مبلغ مبارزه با ولخرجي در فوتبال ميدانست، حالا ركورد پرداخت به يك بازيكن را شكسته است. رقم آن قدر بالا بود كه حتي خود امير قلعهنويي به عنوان يكي از خوشخوراكترين مربيان ليگ برتري در زمينه خريد ستارهها ادعا ميكرد كه باشگاه استقلال پول رضايتنامه جواد را هم ندارد. چه رسد به اصل مبلغي كه نكونام براي بازي در يك سال از استقلال مطالبه ميكند.

شايعاتي وجود داشت. رقمهايي به ميان آمد و در نهايت خود نكونام ادعا كرد كه براي رضايتنامه، چيزي حدود ۷۰۰ هزار يورو به اسپانياييها پرداخت كرده است، اما همين رقم از سوي مسئولان اوساسونا يك هفته پيشتر، حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار يورو اعلام شد. آيا نكونام اين پول را از جيب پرداخت كرده تا فقط به عشق رؤياهاي نوجوانياش پيراهن شماره ۶ استقلال را بر تن كند؟ كمي بعيد و دور از ذهن به نظر ميرسد كه بتوانيم باور كنيم رقمي در حدود ۲ ميليارد تومان از جيب نكونام بيرون آمده و وارد خزانه باشگاه اوساسونا شده است. اگر حتي تصور كنيم كه اين يك همكاري دوسويه از استقلال و نكونام براي آزاد شدن او بوده، باز هم نميتوان قبول كرد كه استقلال كمتر از 1/5 ميليارد براي آزاد كردن و صدور رضايتنامه وي پرداخت كرده باشد.

نميتوان جمله تاريخي فتح الله زاده در مورد رقم قراردادش را باور كرد: «ما يك ريال بالاتر از سقف قرارداد به جواد نداديم... » چه كسي باور ميكند در حالي كه استقلال براي بازگرداندن مجتبي جباري يك ميليارد و براي خريد جانواريو نیم ميليارد بیش از پیشنهاد سپاهان هزينه كرده است، چگونه براي بازيكن اوساسونا و خريد او ۳۵۰ ميليون هزينه كرده است؟ تازه اگر پول رضایتنامه را جدا حساب کنیم.

آنچه از باشگاه استقلال و از مديربرنامههاي جواد شنيده ميشود، اين رقم بالغ بر 1/5 ميليارد تومان است. باشگاه استقلال البته متعهد شده ماليات جواد نكونام را هم بپردازد. آيا اين رقم همان ۳۵۰ ميليوني است كه استقلال از آن حرف ميزند؟

يك حساب سرانگشتي به خوبي نشان ميدهد كه استقلال براي به خدمت گرفتن يك ساله جواد نكونام رقمي حدود 3/5 ميليارد تومان از جيب خرج كرده است. چگونه ميتوان اين رقم را هضم كرد؟ شايد فتحاللهزاده نه از بيتالمال كه از پول توجيبي خانوادگياش 3/5 ميليارد براي خريد نكونام هزينه كرده كه امروز هيچ كس محق به اعتراض نيست؛ اعتراض نه براي هزينه كردن در ورزش كه در اصل اعتراض به شيوه خرج شدن ميلياردها از جيب مردم و به اسم مردم!