هرکی بچه ی بوشهره بیاد اینجا با هم اشنا شیم
من سعیدم از بوشهر