به احتمال فراوان ۲ سهمیه دیگر از ایران در لیگ قهرمانان آسیا کم میشود/ خداحافظی صبا و تراکتورسازی با آسیا؟

فوتبال ملی - به جا مانده از اجلاس هفته گذشته AFC، آن بود که علی کفاشیان نگفت.

سعید اکبری/ نه کفاشیان، نه بهروان سرپرست کمیته مسابقات و نه نبی دبیر کل فدراسیون. علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان هم هیچ نگفت تا تنها علی فتحا...زاده باقی بماند. مدیرعامل استقلال در بازگشت از مالزی در گفتوگویی خودمانی گفت: «اردن و هندوستان ادعا دارند که باید سهمیه داشته باشند. با این شرایط من واقعاً میترسم. فکر کنم سهمیه زیادی به ما نرسد.» فتحا...زاده نیز درواقع هیچ نگفت، اما همین که «میترسید» گواه از اتفاقات تازه بود.

حالا بعد از گذشت چند روز، اخبار تازهای منتشر شده است. در کمیته موقت لیگ حرفهای کنفدراسیون فوتبال آسیا که با حضور نمایندگان ایران برگزار شد، چیزی به تصویب رسید که صدای کفاشیان را درآورد: «من مخالفم.» AFC 4 آپشن برای نحوه سهمیهبندی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مطرح کرد که آپشن چهارم این بود؛ رتبهبندی کشورها در غرب و شرق براساس امتیازها و مشخص بودن سهمیهها. در جدول ارائه شده نیز چنین اطلاعاتی وجود داشت؛ کشور اول و دوم 4 سهمیه، کشور سوم 3 سهمیه مستقیم، یک سهمیه پلیآف، کشور چهارم 2 سهمیه مستقیم یک سهمیه پلیآف، کشور پنجم یک سهمیه مستقیم یک سهمیه پلیآف و....
کشور پنجم سال گذشته ایران بود. ایران پایینتر از قطر، عربستان، امارات و ازبکستان قرار داشت. این 4 کشور گوی سبقت را ربودند اما سال گذشته قطر 4 سهمیه نداشت. برای لیگ قهرمانان 2014-2013 دیگر قطر با صدرنشینی در غرب آسیا، دو سهمیه نخواهد داشت، بلکه 4 تیم به لیگ قهرمانان خواهد فرستاد. همین قانون بود که صدای اعتراض علی کفاشیان را در جلسه بالا برد: «ما مخالفیم و نباید بدین شکل باشد. به نظر ما هر کشوری که تیمهایش معمولاً در مراحل نهایی بودهاند، باید سهمیه بیشتر داشته باشند.»
اما در فصل حرفهایسازی باشگاهها، کنفدراسیون ملاک دیگری در ذهن داشت. اغلب اعضای کنفدراسیون به ویژه عربها و شرقیها که میدانستند با این قانون میتوانند رقابت کنند و خود را بالا بکشند، به آن رأی مثبت دادند تا به کمیته اجرایی برود. در آنجا نیز تعرفه جدید به تصویب رسید تا ایران، بیش از همیشه، خطر را احساس کند.
مدارک باشگاههای لیگبرتر در آخرین لحظه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد. شاید ایران نسبت به سال گذشته پیشرفت داشت اما این پیشرفت را سایر کشورها نیز داشتند. با تعرفه جدید لیگ قهرمانان، در صورتی که ایران همچنان پایینتر از قطر، عربستان، امارات و ازبکستان قرار بگیرد، تنها دو سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت؛ یکی مستقیم و دیگری پلیآف.
این قانون در فصل آینده لیگ قهرمانان به اجرا گذاشته خواهد شد، یعنی فصلی که ایران طبق سهمیهبندی قبلی دو سهمیه مستقیم به نام سپاهان و استقلال داشت و دو سهمیه پلیآف به نامهای تراکتورسازی و صبا. اما با تعرفههای جدید، احتمال تغییر نیز بسیار زیاد است. شاهین رحمانی عضو ایرانی AFC دراینباره اطلاعات بیشتری میدهد: «تا ماه نوامبر(آذر) AFC کشورها را ارزیابی میکند و به آنها نمره میدهد و بعد از آنکه کشورها بر مبنای نمرهشان به لیست شدند، طبق جدول ارائه شده سهمیه میگیرند. نتیجه ماه نوامبر و سهمیهها در جلسات کمیته فوتبال حرفهای مورد بحث قرار میگیرد و در نهایت کمیته مسابقات و کمیته اجرایی آنها را تصویب میکنند.»
امسال بازرسان AFC در غرب، از 7 کشور بازدید میکنند. به لیست قطر، عربستان، امارات، ازبکستان و ایران باید دو کشور اردن و هند را هم اضافه کرد. این دو کشور مدعی هستند که شرایط حرفهای شدن را دارند و باید بهصورت مستقیم، در لیگ قهرمانان سهمیه داشته باشند. قرار است در بازدید ناظران کنفدراسیون، میزان آمادگی این دو کشور مورد بحث قرار بگیرد.
سهمیهای که در ماه نوامبر بسته خواهد شد، سهمیه دو سال است. یعنی تا دو سال دیگر، کشورها با همین تعداد سهمیه در لیگ قهرمانان شرکت میکنند و پس از آن، بررسی دوبارهای از وضعیت باشگاهها صورت خواهد گرفت.
سال گذشته ایران در ماه نوامبر، دو سهمیه مستقیم خود را تبدیل به پلیآف کرد. این اتفاق نیز به دلیل نمره منفی برخی از باشگاهها در امتیازدهی لیگ قهرمانان، رخ داد. در حالی که ایران پیش از بررسیها 4 سهمیه مستقیم داشت، بعد از بررسیها به سهمیه 2+2 رسید؛ یعنی دو تیم مستقیماً به لیگ قهرمانان رفتند و دو تیم نیز به پلیآف راه یافتند. گمانهزنیها در حال حاضر از افزایش نمره ایران خبر میدهند. کارشناسان کمیته حرفهای فدراسیون فوتبال چنین اعتقادی دارند اما بیشک کشورهای دیگر نیز، نسبت به سال گذشته پیشرفتهایی داشتهاند. روی کاغذ، با توجه به میزان امکانات، قطر، عربستان و امارات برای ایران دستنیافتنی هستند. در بهترین حالت، ایران میتواند با ازبکستان رقابت کند. حتی در صورت برد در این رقابت، ایران به دو سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلیآف میرسد اما در صورت شکست، یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلیآف خواهد داشت. در این حالت، تراکتورسازی و صبا بهطور کلی با لیگ قهرمانان خداحافظی خواهند کرد. سپاهان به عنوان تیم مستقیم به رقابتها میرود و استقلال نیز، در پلیآف حاضر خواهد شد.
به جا مانده از اجلاس هفته گذشته، این خبر مهم و اساسی بود که مسئولان فدراسیون فوتبال به سادهترین شکل ممکن آن را پنهان کردند...همان طور که در عکس فوق مشاهده می کنید، ایران اگر مثل سال گذشته در رده پنجم کشورهای غرب آسیا قرار بگیرد، یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف خواهد داشت که با این حساب، نه تنها تراکتورسازی و صبا آسیایی نمی شوند، بلکه استقلال هم ابتدا باید در پلی آف بازی کند.
منبع: خبرآنلاین