تصميمات جديد کميته فرهنگي پرسپوليس

کميته فرهنگي و اجتماعي باشگاه پرسپوليس پنجاه و يکمين نشست خود را تشکيل داد. در اين نشست پيرامون برنامه هاي اين کميته در فصل جاري تصميم گيري شد که بخش هاي مختلف از بازيکنان و هواداران گرفته تا رسانه ها را شامل مي شد.

به نقل از سايت باشگاه، دکتر عليرضا اسماعيلي رئيس کميته فرهنگي و اجتماعي پرسپوليس تصميمات اين کميته را اعلام کرد:انتخاب تماشاگر نمونه در هر بازيوي در ارتباط با تصميم هاي اتخاذ شده گفت: بخش مهمي از فعاليت هاي باشگاه پرسپوليس مربوط به هواداران مي شود. آنها سرمايه هاي واقعي باشگاه هستند و بايد به شکل هاي گوناگون مورد تکريم قرار بگيرند. تشکيل يک تيم قدرتمند با همين نگاه صورت گرفت.در همين راستا بايد در جهت خدمت رساني به آنها نيز اقدام شود. در اين ارتباط مقرر شد از اين پس در بازي هايي که ميزبان هستيم و تماشاگر نمونه را انتخاب کنيم. کار به اين شکل انجام مي شود که ما از طريق نماينده هاي کميته فرهنگي و کانون هواداران که در جايگاه هاي مختلف حضور دارند. بهترين نفر در هر جايگاه را انتخاب مي کنيم و در نهايت يک گروه از ميان کانديداها، نفر برتر را مشخص خواهد کرد.معيارهاي مشخصي هم براي ارزيابي وجود دارد. مهمترين اصل احترام به تيم حريف است مشارکت در تشويق تيم، بويژه در زمان هاي پرفشار بازي کنترل رفتار و گفتار از ديگر موارد تعريف شده هستند که ملاک انتخاب قرار مي گيرند. نفر برگزيده براي بازي بعدي از تسهيلات ويژه اي برخوردار مي شود و ميهمان باشگاه خواهد بود.انتخاب بازيکنان برتر توسط هواداراندکتر اسماعيلي در ادامه از طرح انتخاب بازيکنان برتر توسط هواداران خبر داد و گفت: از تصميم گيري هاي انجام شده، انتخاب برترين هاي تيم توسط هواداران است. در اين طرح هواداران پرسپوليس با مراجعه به سايت باشگاه در نظرسنجي براي بهترين بازيکن زمين و بازيکن با اخلاق شرکت مي کنند. در اين طرح نه تنها همه هفته بهترين ها انتخاب مي شوند بلکه با توجه به مجموع امتيازات کسب شده در پايان فصل بهترين بازيکنان پرسپوليس از نظر فني و اخلاقي تعيين خواهند شد.فراخوان عکس ورزشي با موضوع اخلاق و فرهنگکميته فرهنگي باشگاه پرسپوليس براي فعاليت رسانه اي هم برنامه هايي دارد. دکتر اسماعيلي در اين باره تصريح کرد؛ از برنامه هاي ما فراخوان براي مسابقه عکاسي است که هم عکاسان آماتور و هم عکاسان حرفه اي که در رسانه ها فعاليت دارند مي توانند در آن شرکت کنند. در اين طرح شرکت کنندگان مي توانند تصاوير ثبت شده خود در حوزه اخلاق و فرهنگ در ورزش را در مسابقه شرکت دهند. نحوه شرکت در اين برنامه اطلاع رساني خواهد شد و در پايان فصل به سه نفر برتر جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.برنامه هاي ويژه فرهنگي در ورزشگاه و خارج از آنرئيس کميته فرهنگي پرسپوليس در پايان افزود: در اين نشست همچنين هماهنگي هايي براي اجراي برنامه هاي ويژه فرهنگي در ورزشگاه ها صورت گرفت. اين برنامه در بازي هايي که ميزبان خواهيم بود، براي هواداران انجام خواهد شد. اين برنامه ها در هماهنگي با کميته فرهنگي فدراسيون فوتبال انجام خواهد شد. همچنين مقرر شده است که خارج از بازي ها جشنواره هاي فرهنگي را به صورت فصلي برگزار کنيم.