فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) از عليرضا فغاني، حسن کامراني فر و رضا سخندان به عنوان نمايندگان داوري ايران براي حضور در گردهمايي جام جهاني 2012 برزيل دعوت کرد.

فدراسيون بين المللي فوتبال با ارسال نامه اي به فدراسيون هاي عضو، داوران و کمک داوران انتخاب شده براي قضاوت در جام جهاني 2014 برزيل از جمله فعاني، کامراني فر و سخندان از ايران را به گردهمايي ''فيفا'' در شهر زوريخ سوييس دعوت کرد.

به نقل از ايرنا ،تصميم به برگزاري گردهمايي ياد شده در نشست روز 9 فروردين ماه امسال کميته داوران ''فيفا'' به علت آمادگي هرچه بيشتر داوران انتخاب شده براي جام جهاني 2014 برزيل اتخاذ شد.

اين گردهمايي در سه بخش برگزار مي شود که سمينار نخست به داوران شش کنفدراسيون و از 3 تا 7 مهر ماه و سمينار دوم به کمک داوران آفريقا و اروپا و از 8 تا 13 آبان ماه اختصاص دارد.

همچنين سمينار سوم براي کمک داوران آسيا، آمريکاي شمالي، مرکزي و حوزه کارائيب، آمريکاي جنوبي و اقيانوسيه از 22 تا 26 آبان ماه 91 در مقر ''فيفا'' در شهر زوريخ برگزار مي شود.

داوران و کمک داوران شرکت کننده در اين گردهمايي زير نظر مرکز پژوهشي و پزشکي ''فيفا'' مورد ارزيابي قرار مي گيرند.