این متن نامه ی یکی از نمایندگان محترم مجلس هست به یکی از وزیران کابینه دولت اگر شما متوجه شدید که دقیقا این نماینده محترم به چه موضوعی داره اشاره میکنه جایزه دارید!