سردی رابطه بین کی روش و ژوزه مانوئل موج می زند . اما آنها آنقدر حرفه ای هستند که در کشور غریبه سوژه دست خبرنگار ندهند و شرایط کار خود را در ایران خراب کنند . اگر با هم خوب نیستند کاری هم ندارند . دوری و دوستی هدفی است که این دو مربی پرتغالی در نظر گرفته اند . مانوئل در تمرین جمعه مهمانان وِیژه ای داشت و آنها کسی به غیر از یاران کی روش نبودند که برای سر کشی از تمرین پرسپولیس به درفشی فر آمده بودند . سیموئز؛گاسپارت و مارکار آقاجانیان نفرات حاضر در تمرین پرسپولیس بودند . استقبال گرم و صمیمی مانوئل با آنها , به خصوص از سیموئز نشانی از دشمنی نداشت . قدم زدن و صحبت کردن سیموئز و مانوئل مدتی طولانی طول کشید و صحبت آنها در مورد کار در ایران ؛ شرایط تیم ها و کیفیت بازیکنان ایرانی بود و بخشی هم در مورد کی روش که کاملا صمیمانه بود . در پایان دیدار هم مانوئل از سیموئز خواست که سلام او را به کی روش برساند . سلامی که می تواند رابطه سرد آنها را به گرمی تغییر دهد . مانوئل نشان داده است که در ایران و شرایط فعلی اهل تغییر رفتار خود با کی روش است اما باید دید نظر کی روش هم همین است و او گذشته سخت با این مربی را فراموش می کندویا همچنان به جنگ سرد خود ادامه می دهد