کاریکاتور/ علی آبادی در المپیک!

کاریکاتور - علی آبادی تنها رئیس کمیته المپیکی بود که در کاروانش رژه رفت!