وجدان على، سراج عبد الرحيم شهرخانى در رشته جودو و سارة عطاردر دو 800 متر شرکت خواهند کرد. به این ترتیب، نام این سه زن در تاریخ المپیک و ورزش عربستان - و شاید در تاریخ اجتماعی این کشور- ثبت شد.
زنان سعودی، برای اولین بار با حجاب، در المپیک شرکت کردند.عربستان سعودی، قطر، و برونئی سه کشوری هستند که در المپیک های گذشته اجازه نداده اند بانوان ورزشکارشان در مهم ترین رویداد ورزشی دنیا شرکت کنند.بنا بر این گزارش، امسال برای نخستین بار، سه زن ورزشکار از کشور سعودی در این مسابقات شرکت کردند. وجدان على، سراج عبد الرحيم شهرخانى در رشته جودو و سارة عطاردر دو 800 متر شرکت خواهند کرد.


به این ترتیب، نام این سه زن در تاریخ المپیک و ورزش عربستان - و شاید در تاریخ اجتماعی این کشور- ثبت شد.