''محمد پنجعلي'' در اين زمينه تصريح کرد: به احتمال فراوان، کميته فني تيم پرسپوليس روز چهارشنبه تشکيل جلسه مي دهد و در خصوص نتايج اين تيم، بحث و گفت و گو خواهد شد.
وي ادامه داد: هنوز مسوولان باشگاه پرسپوليس در خصوص تشکيل اين جلسه، تصميم نهايي خود را نگرفته اند و در صورت تصميم آنها مبني بر تشکيل اين جلسه در روز چهارشنبه، از طريق سايت رسمي اينترنتي باشگاه، اطلاع رساني مي شود.
عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس در خصوص احتمال برکناري حميد استيلي در اين جلسه گفت: فکر نمي کنم اين اتفاق رخ بدهد و همچنان از استيلي حمايت مي شود.
وي تصريح کرد: احتمال برکناري استيلي بسيار ضعيف است و نبايد به برخي از اخبار توجه کرد