عکس هایی که با دیدن آن حتما افسوس خواهید خوردشما فکر میکنید که این داخل کدام هواپیما می باشد؟
اما حالا شگفت زده خواهید شد و این اتوبوس را با اتوبوس های ایرانی مقایسه میکنید!