طبق گزارش منتشره در روزنامه مارکا، سران باشگاه رئال مادرید درنظر دارند تا مانع از انتقال کاکا به میلان، با قراردادی یک ساله شوند و گویا سران باشگاه مادریدی برروی انتقال دائمی این ستاره برزیلی پافشاری می کنند.
سران میلان بی صبرانه درانتظار آن هستندتا کاکا را در بازار نقل و انتقالات تابستانی به سن سیرو بازگردانند و مذاکراتی را هم با مدیر برنامه های این بازیکن برزیلی برای تحقق این انتقال داشته اند.از سوی دیگر شرایط اقتصادی روسونری، کار را سخت کرده است. آنهاامیدوارند تا بتوانند کاکا را با قراردادی قرضی به خدمت بگیرند تا سران رئال همچنان نیمی از دستمزد کاکا را بپردازند.از سوی دیگر رئالی ها تمایلی برای انتقال قرضی کاکا به تیمی دیگر ندارند و اعلام کرده اند که کاکا را تنها به فروش خواهند رساندو قرض نخواهند داد.البته مذاکرات میان دو باشگاه همچنان ادامه خواهد داشت وباید منتظر ماند و دید که سرنوشت کاکا چه خواهد شد.