ابراهيم آشتياني در مورد توقف پرسپوليس برابر گهر گفت: پرسپوليس در اين ديدار با تغييراتي به ميدان آمد. بخشي از اين تغييرات خوب بود اما ميتواند باز هم تغييراتي در ترکيب به وجود آيد. پرسپوليس در ابتداي بازي روند خوبي داشت، گل اول را به ثمر رساند و ميتوانست باز هم به گلهاي بعدي دست يابد. بازيکنان 4-5موقعيت صد در صد را به راحتي از دست دادند و اگر اين توپها گل ميشد، روند مسابقه به نفع پرسپوليس تغيير ميکرد.
وي افزود: تيمي که يک بر صفر جلو است روي لبه تيغ حرکت ميکند. تيمي که جلو است استرس اين را دارد که گل نخورد و تيمي که عقب است تلاش بيشتري ميکند به گل تساوي دست يابد. پرسپوليس بايد گلهاي بيشتري ميزد تا گرفتار اين مشکل نشود.


عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس عنوان کرد: تيم خوبي داريم که 6-7بازيکن آن در تيم ملي بازي ميکنند، ژوزه اگر بتواند زودتر خصوصيات بازيکنان را بشناسد پيشبيني من اين است که تا هفته پنجم و ششم تيم بتواند به شرايط خوبي دست پيدا کند.

آشتياني اظهار داشت: به نظر من نوري در پست هافبک دفاعي نميتواند عملکرد چندان خوبي داشته باشد و هرچه جلوتر بيايد بهتر است، پولادي هم در کارهاي دفاعي قويتر است. اين موضوع هم به همان برميگردد که ژوزه هنوز به شناخت کاملي نرسيده است. برخي از بازيکنان در تمرينات خوب هستند اما در بازي بد عمل ميکنند. عکس اين موضوع هم وجود دارد و برخي در تمرينات بد هستند اما در مسابقه عملکرد خوبي ارائه ميکنند. عاشوري بايد به ژوزه مشاوره دهد تا هر چه زودتر به شناخت کاملتري از پرسپوليس برسد.

وي در مورد اينکه آيا پرسپوليس پيشرفتي نسبت به هفتههاي قبل داشت يا نه تاکيد کرد: پرسپوليس خيلي از دو بازي ابتدايي بهتر عمل کرد، 4-5موقعيت گل داشت که آنها را خراب کرد و اگر دروازهبان تيم اشتباه نميکرد شايد تيم با پيروزي زمين را ترک ميکرد. البته اتفاق پيش ميآيد، گردان ميتوانست توپ را رد کند و آن حملهاي نبود که بخواهد به گل تبديل شود.

آشتياني با اشاره به حضور تماشاگران خاطرنشان کرد: تماشاگران خون دل ميخورند و دوست دارند تيمشان نتيجه بگيرد. تماشاگران انتظار ندارند تيمشان بازيها را با باخت و مساوي شروع کنند. اميدوارم اين مسأله حل شود تا هواداران اميد خود را از دست ندهند.

آشتياني در مورد اينکه پرسپوليس در همين ابتدا امتياز از دست داده گفت: اين مشکلات موقت است. اينکه ما در ابتداي فصل امتياز از دست بدهيم بهتر است از اينکه در اواخر فصل با مشکلات روبرو شويم. تيم درست ميشود. ما بازيکنان خوبي داريم و از مربي خوبي بهره ميبريم. پرسپوليس در تمرينات روي حفظ توپ و بازي يک ضرب دو ضرب تکيه ميکند اما در زمين هنوز نتوانسته اين مسأله را پياده کند. اين نشان ميدهد که تيم به زمان نياز دارد.

وي اضافه کرد: فکر ميکنم تا هفته پنجم و ششم پرسپوليس بايد به اين هماهنگي دست يابد. اگر اين اتفاق نيفتاد مشخص ميشود مشکلي وجود دارد. پرسپوليس بازيکنان بزرگي دارد و سرمربي تيم هم يک مربي نامدار و بزرگ است. تيم به طور طبيعي بايد تا هفته پنجم و ششم به هماهنگي برسد و اگر اتفاق نيفتاد معلوم است که مشکلاتي وجود دارد.