ملکه آینده جزیره پادشاهی انگلیس، هیچ شبی را بدون خبرسازی به شب نمی رساند!
به گزارش روزگار نو، رسانه های انگلیسی از اول رابطه مثبتی با کیت میدلتون داشته اند و او کم کم دارد به کشتی نجات سلسله پادشاهی این جزیره تبدیل می شود!


بنا بر این گزارش، المپیک لندن، فرصت خوبی است برای رسانه ها که محبوبیت میدلتون را تداوم ببخشند. آنان با انتشار صحنه های شاد این خانم و بقیه خانواده سلطنتی، می کوشند کدهای مثبتی به جامعه انگلیس ارسال کنند.


در ادامه تصاویری می بینیم که شادی ها و هیجانات خانواده سلطنتی را به پیروزی ورزشکاران این جزیره گره می زند: