کرایه این ماشین رولز روبس فانتوم در اصفهان یک شب 8000000 تومان است06f6427f0caf8a5d9e9ab3a6ec7aa55201.jpg06f6427f0caf8a5d9e9ab3a6ec7aa55203.jpg06f6427f0caf8a5d9e9ab3a6ec7aa55204.jpg06f6427f0caf8a5d9e9ab3a6ec7aa55205.jpg