درخشان در گفتوگو با خبرنگار سایت گل حرفهایش را در مورد شکست پرسپولیس اینگونه آغاز میکند: «به نظر من پرسپولیس به هیچ عنوان خوب بازی نکرد و یک سری مشکلات وجود دارد که فقط به مسائل فنی مربوط میشود و این مشکلات باید توسط سرمربی برطرف شود. پرسپولیس باید در خط دفاعی روی مسائل ترکیبی و پوششی فکر کند و به فکر ترمیم فضای بین دو مدافع میانیاش باشد. خط هافبک باید درگیرتر، جنگندهتر و توپگیرتر بازی کند و خط حمله هم باید تحرک بیشتری داشته باشد. در واقع باید گفت که پرسپولیس در خطوط دفاع، هافبک و حمله مشکل دارد.»


درخشان در پاسخ به این سئوال که آیا تغییرات پی در پی در ترکیب پرسپولیس بازیکنان این تیم را سردرگم نکرده میگوید: «من چنین چیزی را قبول ندارم. در پرسپولیس باید همه بازیکنان این تیم در ترکیب قرار بگیرند تا سرمربی بتواند ترکیب اصلیاش را پیدا کند و این جابهجاییها ایرادی ندارد.»
درخشان در پاسخ به این سئوال که فکر نمیکنید مانوئل ژوزه در پرسپولیس به بنبست برسد، میگوید: «مانوئل باید در مورد مسائلی که به آنها اشاره کردم خیلی جدی به فکر تغییر باشد و اگر به این فکر نباشد به بنبست خواهد رسید و دوباره چنین مشکلاتی را تجربه خواهیم کرد.»
از عضو کمیته فنی پرسپولیس میپرسیم که فکر نمیکنید بهتر مانوئل به دلیل عدم آشنایی با فوتبال ایران از پرسپولیس بر کنار شود که در جواب میگوید: «من معتقد یک مربی باهوش و حرفهای بعد از 4، 5 هفته باید تیماش را از لحاظ تاکتیکی و ترکیب اصلی به خوبی بشناسد. من موافق برکنار مانوئل نیستم ولی او هر چه زودتر باید مشکلات را برطرف کند.»