رئیس دپارتمان داوری قضاوت محسن ترکی را دربازی دیروز پرسپولیس و صبا بدون اشتباه ارزیابی کرد.
حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری در این باره گفت: محسن ترکی بدون اشتباه و عالی کار کرد و در دو هفته گذشته بازیهایی که قضاوت کرده، بدون اشتباه بوده است.
عسگری ادامه داد: اعتراض به قضاوت ترکی درست نبود. ترکی هم به درستی پنالتی گرفت و هم اینکه به درستی تشخیص داد هیچ خطای هندی در محوطه جریمه صبا رخ نداده است. در این صحنه دست به توپ اتفاق نیفتاد و توپ به دست اتفاق افتاد.
وی در مورد صحنه پنالتی ضمن تایید تصمیم ترکی نکته فنی هم به بنگر گوشزد می کند : در صحنه پنالتی هم محسن بنگر بازیکن صبا را هل داد و خطای بسیار واضحی اتفاق افتاد. هر چند که مدافع به راحتی می توانست توپ را به بیرون مشایعت کند و پنالتی ندهد اما این اتفاق نیفتاد!
رئیس دپارتمان داوری در پایان گفت: امیدواریم در بازیهای امشب هم شاهد قضاوتهای خوب داوران باشیم.