وقتی یک فیل در افریقا میمیرد
فقط چند ساعت طول میکشد تا محو شود