محسن بنگر در گفتوگو با سايت باشگاه پرسپوليس گفت: هواداران از ما حرف نميخواهند، عمل ميخواهند. اوضاع هم اينطور نميماند و من هم تصميم گرفتهام تا پرسپوليس به مکانهاي بالاي جدول نرسد، ديگر صحبت نکنم.

وي افزود: اين روزها به زحمت ميتوانم بخندم. در تمرينها هم، همينطور است. در اين شرايط تا پرسپوليس بالاي جدول نيايد مصاحبهاي از من نخواهيد ديد.