در اینکه باید از نام بلند خلیج همیشه فارس دفاع کرد شکی نیست. بعد از تقلب چینی ها در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی و مطرح کردن نام مجعول خلیج عربی، ظاهرا دست اندرکاران فدراسیون شنا در تصمیمی فرهنگی! بهترین جا را برای دفاع از نام خلیج فارس، پشت مایوی قائم میرابیان شیرجه روی ایران دانسته اند تا حساب کار دست همه اجانب بیایید. البته کاری نداریم که در شنا مقام و مدالی در این بازیهای نیاوردیم ولی باید به هوش و ذکاوت دوستان تبریک گفت!!ا
البته تنگه هرمز هم خوب جایی افتاده