به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، محمد رويانيان گفت: باشگاه پرسپوليس در قبال زلزله اخير آذربايجان شرقي وظيفه انساني و اسلامي خود را انجام خواهد داد. زلزله اخير، دل همه ملت ايران را به لرزه در آورده است. باشگاه پرسپوليس اين مصيبت را به خانواده قربانيان حادثه و مردم شريف آذربايجان شرقي تسليت ميگويد.

وي ادامه داد: جامعه ورزش کشورمان همواره در چنين مواقعي ايفاگر نقشي سازنده بوده است. باشگاه پرسپوليس نيز با هواداران ميليوني خود، از اين قاعده مستثني نيست و بر خود فرض ميداند که با تمام توان در کنار حادثه ديدگان باشد. در اين ارتباط کميته فرهنگي باشگاه پرسپوليس ماموريت يافته است اقدامات لازم را به عمل آورد که درباره آن اطلاع رساني خواهد شد.

رويانيان افزود: باشگاه پرسپوليس در زمينههاي معنوي، ورزشي و فرهنگي هم اقدامات و برنامه ريزيهاي گوناگوني را طراحي خواهد کرد تا با توجه به ميليونها هواداري که دارد رسالت و وظيفه انساني و اسلامي خود را در قبال بازماندگان اين حادثه به انجام رساند و در کنار آنها باشد.