کریم باقری این روزها به شدت سرگرم کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی است. آقا کریم پس از آن که کمک های فوتبالیست ها را جمع آوری کرد به بازار تبریز رفت و با جمع آوری کمک های مردمی بار دیگر همگان را به یاد جهان پهلوان تختی انداخت.