حسنی:بچه انزلیم/ توهین رشتیها بی جواب نمیماند/ هرچه لایق خودشان بود به من گفتند
سایت گل
- حضور سیدجلال حسینی در رشت باز هم حاشیهساز شد و تماشاگران داماش گیلان از ابتدای بازی به این بازیکنان توهین کردند که همین موضوع باعث عصبانیت شدید حسینی شده است.

سیدجلال در گفتوگو با خبرنگار سایت گل در خصوص اتفاقاتی که در رشت افتاد میگوید: «من اصلاً دوست ندارم در مورد بازی حرف بزنم و میخواهم راجع به توهین تماشاگران داماش و حرکات تاسفآور آنها صحبت کنم. آنها قبل از بازی شروع به فحاشی کردند و این در حالی است که من هیچ حرکتی انجام نداده بودم. تماشاگران رشتی هرچه که به زبان آوردند لایق خودشان و خانوادههایشان بود و برای آنها متاسف هستم.»


مدافع میانی پرسپولیس حرفهایش را اینگونه ادامه میدهد: «من هیچ وقت اهل حاشیه نبودم و همیشه دیدهاید که سعی کردهام احترام همه را نگه دارم ولی دیگر تحمل این شرایط امکانپذیر نیست. آقای حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی در استادیوم حضور داشت. او دید و شنید که تماشاگران چه الفاظی را در مورد من به کار بردند. اگر آقای حسنزاده نسبت به این فحاشیها و بیاحترامیها واکنش نشان ندهد مطمئن باشید که آن روی سیدجلال را خواهید دید و دهانم را باز میکنم و برایم مهم نیست که محروم خواهم شد یا این که اتفاقات دیگری خواهد افتاد.»
حسینی خاطرنشان میکند: «من منتظر قانون هستم تا جواب تماشاگران رشتی را بدهد ولی اگر کمیته انضباطی واکنشی نشان دهد هر چه از دهانم بیرون بیاید میگویم در ضمن برخی مسئولان رشتی هم هر چه دیدهاند از چشم خودشان دیدهاند. در ضمن یک چیز را هم باید بگویم، من بچه انزلی هستم و مطمئن باشید توهین رشتیها و حرکات آنها بیجواب نخواهد ماند.»


منبع:گل