در برنامه نود مردم تیر خلاص را زدند این هیئت مدیره ها درمان درد پرسپولیس و استقلال نیست