مرجع خبری پرسپولیس : رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: حكم انضباطي تماشاگران پرسپوليس و استقلال در دربي 75 امروز اعلام ميشود. حسنزاده با اعلام اين خبر گفت: اگرچه پروندههاي در دست بررسي زيادي در كميته انضباطي فدراسيون وجود دارد، اما با توجه به اينكه جمعه در ورزشگاه آزادي حضور داشته و تمام موارد مربوط به رفتار تماشاگران را يادداشت كردم و نيز دريافت گزارش ناظران مسابقه، تلاش ميكنيم با برگزاري جلسه فشردهاي نهايتا راي كميته را درباره رفتار تماشاگران امروز صادر كنيم.
وي افزود: ميدانيم رفتار تماشاگران پرسپوليس و استقلال به ويژه در دربي چه تاثير زيادي بر فرهنگ تماشاگران فوتبال در ساير نقاط كشور دارد. بنابراين ميخواهيم اولا در كمترين زمان ممكن راي را صادر كنيم و دوم اينكه راي ما آنقدر شديد و سختگيرانه خواهد بود تا تاثيرش را در جلوگيري از بروز قدامات ناپسندي نظير فحاشي، سنگپراكني و... ببينيم.حسنزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد منتظر محروميت دوباره تماشاگران باشيم، تصريح كرد: تلاش ميكنيم تا جايي كه امكان داشته باشد از راي محروميت استفاده نكنيم اما اگر ناچار شويم بايد چنين رايي را صادر كنيم. كميته انضباطي بنا دارد تا حد امكان از تنبيهها و مجازاتهايي ديگري غير از محروميت تماشاگران استفاده كند. باشگاهها حق دارند نسبت به راي ما اعتراض كنند. اين در قانون ديده شده و مهم اين است كه كميته انضباطي با بررسيهايي كه انجام ميدهد، سعي دارد مناسبترين تنبيه را در نظر بگيرد.وي در پاسخ به اين سوال كه سهم تماشاگران كدام تيم در شروع و شدت فحاشيها و سنگپراكنيها بيشتر بود، تصريح كرد: با توجه به تمركز زيادي كه نسبت به رفتار تماشاگران داشتم، شعار عليه محسن بنگر و برخي اهانتهاي ديگر شروع فحاشي بود كه از سوي تماشاگران استقلال صورت گرفت. همچنين در سنگپراكني هم باز تماشاگران استقلال شروعكننده بودند و به سمت علي كريمي سنگ و اشياي ديگري را پرتاب كردند.حسنزاده خاطرنشان كرد: با آنكه جلساتي را براي بررسي تعهدات مالي باشگاههاي ليگ يك داريم اما تلاش ميكنيم جلسه مربوط به داربي حتما برگزار شود تا در پايان حكم انضباطي را صادر كنيم. در حال حاضر 17 باشگاه از ليگ دسته يك و 19 باشگاه از ليگهاي دسته دو و سه پروندههاي مالي دارند كه بايد براي تعيين و تكليف شود.رييس كميته انضباطي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت بدهي باشگاههاي ليگ برتري به كجا انجاميد، گفت: خوشبختانه ليگ برتريها در حال حاضر وضعيت خوبي دارند. 85 درصد بدهي باشگاههاي ليگ برتري تسويه شده و براي 15 درصد مابقي هم، باشگاهها عوايدي را نزد سازمان ليگ دارند كه از آن محل كسر خواهد شد.