علي کفاشيان روز چهارشنبه در مجمع انتخاباتي هيات فوتبال اردبيل افزود: اين استان قهرمانان بزرگي چون علي دايي به فوتبال ايران تقديم کرده و انتظار مي رود با دارا بودن پتانسيل قوي در فوتبال کشور نقش و حضور بيشتري داشته باشد.
وي بيان کرد: بايد سرمايه گذاري در فوتبال اردبيل بيشتر شود و فدراسيون نيز نهايت حمايت از فوتبال اردبيل را انجام خواهد داد.
وي تاکيد کرد در استان مسوولان بايد وارد ميدان شده و با کمک بخش خصوصي زمينه رشد و تعالي فوتبال و پرورش استعدادهاي ناب اين منطقه را فراهم کنند .
مديرکل ورزش و امور جوانان اردبيل نيز در اين جلسه نبود اسپانسر مالي را مهمترين مشکل تيم داري در اين استان ذکر کرد و خواستار کمک فدراسيون به فوتبال اردبيل شد.
توفيق کابلي همچنين از رايزني با برخي از واحدهاي توليدي استان براي تيمداري خبر داد و از رييس فدراسيون خواست زمينه اخذ مجوز يک تيم دسته اولي براي استان فراهم شود.
دراين جلسه پس از ارايه برنامه هاي نامزدهاي رياست هيات فوتبال استان اردبيل صمد نوتاش با کسب 18 راي براي چهار سال بعنوان ريس هيات فوتبال اردبيل انتخاب شد
.