كارشناس فوتبال معتقد است تصميم ملی پوشان برای مصاحبه نكردن به دليل حساسيت بازی تيم ملی مقابل لبنان در بازی های مقدماتی جام جهانی بوده است.
مرتضی محصص درباره تصميم اخير ملی پوشان فوتبال مبنی بر تحريم رسانهها و تبعات احتمالی آن برای فوتبال كشور و به ويژه تيم ملی اظهار كرد: من در ابتدا می خواهم درباره موفقيت كشتی گيران و وزنهبرداران خوب مان در المپيك صحبت كنم. درست است كه مدالهای ما در رشتههای انفرادی به دست آمد و كشورهايی مثل آمريكا و ژاپن در فوتبال زنان و مردان موفق بودند، اما برای ما هم موفقيت در فوتبال دور از دسترس نيست.
وی افزود: بر اساس تجربهای كه دارم می گويم بين فوتبال ما با كره و ژاپن فاصله است، ولی اين فاصله بيشتر مربوط به امكانات و مسائل لجستيكی است و ارتباط به تكنيك و تاكتيك ندارد. ما می توانيم با ساختن ورزشگاهها و زمين تمرينهای مناسب و همچنين بودجه مناسب اين فاصله را كم كنيم. ضمن اين كه معمولا در فوتبال حرفهای دنيا قراردادها زياد است و چيز عجيبی نيست كه مسی و رونالدو پول هنگفتی بگيرند.محصص در ادامه گفت: اگر محمد بنا و شاگردانش كه باعث افتخار ايران شدهاند، بيشترين مبالغ را هم بگيرند نبايد در آن بحثی باشد. اما من فكر می كنم كه اين كار ملی پوشان بيشتر بدين خاطر بود كه بازی با لبنان بسيار مهم است، هر چند اگر مشكل خاصی به وجود نيايد ما می توانيم به راحتی لبنان را ببريم، اما ديدار سختی با آن تيم داريم، چرا كه همين تيم لبنان با شكست كره جنوبی باعث شد كه سرمربی كرهای ها عوض شود.وی با اشاره به اين كه اين موضوع آن چنان هم بزرگ نيست و می توان با صحبت آن را حل كرد، گفت: هيچ مشكلی نيست كه با ارتباط حل نشود. كشورها در موقعيتهای جنگ با هم قرار می گيرند، اما به واسطه سازمان ملل و با ارتباط با يكديگر اختلاف خود را حل می كنند. به نظر من مصاحبه نكردن ملی پوشان فاجعه نيست و باعث نگرانی نمی شود. كادر فنی تيم ملی و نمايندگان رسانهها بايد برای رفع اين مشكل بنشينند و با هم صحبت كنند، اما من اصلا اسم آن را مشكل نمی گذارم.اين كارشناس فوتبال در ادامه گفت و گويش با بيان اين كه اگر بازيكنان و مربيان ما نحوه برخورد با رسانهها را بدانند، خيلی از مشكلات برطرف می شود گفت: در ليگهای معتبر اروپا اين موضوع تبديل به يك رويه شده كه مربيان و بازيكنان بعد از هر بازی در مصاحبه با رسانهها شركت می كنند. در بخشی از كلاس A مربيگری فوتبال نحوه برخورد با رسانهها آموزش داده می شود و این كه پاسخ يك مربی و يك بازيكن به سوالات خبرنگاران بايد منطقی، كوتاه و توام با احترام باشد. شايد اگر آموزش برخورد با رسانهها در ليگ ايران شروع شود و باشگاهها هم در درون خود اين كار را انجام دهند، مشكلات كمتر شود.مرتضی محصص همچنين درباره مسئوليت خود در كميته فنی فدراسيون فوتبال گفت: من فعلا مسئول كميته فنی هستم و در حال كمك به اين مجموعه تا بتوانيم به خوبی كارها را پيش بريم. من به اعضای اين كميته هم گفتم كه ما برای دخالت در كار شما نيامدهايم، بلكه حامی كار شما هستيم. در مدتی كه به اين كميته آمدهايم، نشستهای مختلفی با مربيان تيمها برگزار كردهايم. من ايمان دارم كه می توانيم در بخش بانوان پيشرفت های زيادی داشته باشيم و در فاصله ای نه چندان دور به فوتبال ژاپن برسيم. همچنين اگر در بخش نوجوانان سرمايهگذاری كنيم، ديگر در آينده با كمبود بازيكن مواجه نمی شويم و هر چه برای اين بخش برنامهريزی كنيم و تلاشمان را در آن بيشتر كنيم، ضرر نمی بينيم.

منبع