عضو كميته فني باشگاه پرسپوليس گفت: مانوئل ژوزه از همه توان تيم استفاده نميكند و در حالي كه ميتواند از عناصر هجومي بيشتري در تركيب تيم بهره ببرند، نميدانم به چه دليل اين كار را انجام نميدهد.
ابراهيم آشتياني با انتقاد از صحبت سرمربي پرتغالي پرسپوليس مبني بر اينكه اگر امسال نشد، سال بعد اين تيم را قهرمان ميكند، گفت:
طرفداران پرسپوليس يك سال صبر كردند كه تيم به جايگاه خوب برسد و امسال هم باشگاه بازيكنان خوبي جذب كرده است، پس اين حرف اصلا درست نيست. ضمن اينكه اعتقاد دارم ژوزه از همه قدرت تيم استفاده نميكند. مثلا پرسپوليس پنج مهاجم دارد كه ميتواند از آنها در تركيب سود ببرد، ولي هميشه فقط با يك يا دو مهاجم كار ميكند.وي ادامه داد: در فوتبال امروز دنيا ديگر يك هافبك نفوذي همان كاري را ميكند كه پيشترها سانتر فورواردها ميكردند. ژوزه ميتواند از بازيكني مثل كريم انصاريفرد در پست هافبك نفوذي چپ استفاده كند. آوردن مهدويكيا به هافبك دفاعي در داربي و برابر فولاد كار بسيار خوبي بود، اما سرمربي ميتواند با استفاده از عناصر هجومي بيشتر، قدرت حمله تيم را بيشتر كند.
آشتياني همچنين گفت: بحث ديگر، تشكيل كميتهي فني قوي براي پرسپوليس است كه هنوز از ظرفيت آن استفاده نشده است. اعضاي اين كميته تجربه بالايي دارند و برخي از آنها سرمربي پرسپوليس بودهاند، من هم مدرس ارشد AFC هستم. قرار بود هر دو هفته يكبار جلسهاي تشكيل شود كه اعضاي كميتهي فني نظرشان را به سرمربي بدهند. خود ژوزه هم از اين مساله استقبال كرده بود، ولي نميدانم چرا اين اتفاق هنوز رخ نداده است. اكنون هم شنيدهام ژوزه تقصير را گردن بازيكنان انداخته است. به نظر من بازيكن اصلا نميتواند كمكاري كند. اين حرفها را مربيان براي خودشان ميگويند. ژوزه براي يكبار هم كه شده بايد از كميتهي فني استفاده كند تا شايد نظر اعضاي آن بتواند به او در كارهايش كمك كند.
وي در ادامه در واكنش به خبر احتمال افزايش اعضاي كميته فني گفت: چيزي در اين رابطه نشنيدهام، اما اگر اين اتفاق بيفتد هم خوب است. البته اگر به عنوان مثال تعداد اعضاي كميته از پنج نفر به هفت نفر افزايش پيدا كند خوب است اما نبايد تعداد آن قدر بالا برود كه جلسات بدون نتيجه بمانند و تفاوت آرا به شدت زياد شود.
كاپيتان اسبق تيم ملي فوتبال تحريم رسانهها از سوي مليپوشان را عملي غيرعقلاني توصيف و خاطر نشان كرد: بازيكن تيم ملي همانطور كه از اسمش پيداست بايد رفتار ملي داشته باشد. چنين كاري اصلا منطقي نيست و به تيم ملي لطمه وارد ميكند. موفقيت تيم ملي و هر بازيكن به عوامل متعددي وابسته است كه يكي از آنها رسانه است. اگر رسانه نباشد، كسي از وضعيت بازيكن و تيم مطلع نميشود. من اين كار را اصلا درست نميدانم.
مليپوشان فوتبال ايران مقايسهي آنها با قهرمانان المپيك را دليل تحريم رسانهها عنوان كردهاند. آشتياني در اين رابطه گفت: نبايد اين مقايسه انجام بگيرد. يك فوتباليست با يك كشتيگير تفاوت زيادي دارد. در همه جاي دنيا هم اين اختلاف قيمت بين فوتباليستها و ورزشكاران ساير رشتهها وجود دارد. فوتبال به خودي خود ضعيف نيست بلكه بازيكنان ما ضعيف عمل ميكنند و باعث ناراحتي مردم ميشوند. به هرحال گفتن اين حرف ها هم وظيفهي مليپوشان نيست. آنها ميتوانستند يك نماينده از بين خود يا يك متخصص را انتخاب كنند تا اذهان مردم و رسانهها را نسبت به تفاوتهاي فوتبال با ساير رشتهها روشن كنند، نه اينكه رسانهها را تحريم كنند !
وي در پايان با بيان اينكه فوتبال يك پديده است و صرفا يك ورزش نيست، اظهار كرد: كيروش يا رييس فدراسيون ميتوانستند با بازيكنان صحبت كنند و آنها را از اخذ چنين تصميم بيمنطقي منصرف كنند. آنها همچنين ميتوانستند در يك برنامه تلويزيوني حاضر شوند و به دفاع از فوتباليستها بپردازند تا اين بحثها پيش نيايند.منبع