پرسپوليس پول بيشتري به صادقي ميدادسرپرست تيم فوتبال سپاهان با اشاره به انتقاداتي که نسبت به عملکرد محمدباقر صادقي ميشود، گفت: صادقي دروازهبان خوبي است و مطمئنيم از پس وظايفش بر ميآيد و همه ميدانند او با وجود اينکه ميتوانست از پرسپوليس پول بيشتري بگيرد، به سپاهان آمد.


به گزارش خبرنگار مهر، رسول خوروش شب گذشته در نشست "عقاب هاي ديروز، امروز و فرداي سپاهان" با اشاره به انتقاداتي که پيرامون عملکرد محمدباقر صادقي طي هفتههاي گذشته ميشود، اظهار داشت: محمدباقر صادقي دروازهبان آيندهداري است وب بسياري از کارشناسان فوتبال ايران روي اين دروازهبان نظر داشتند و با نظرات کارشناسي به سپاهان آمد.

وي ادامه داد: اين دروازهبان تنها انتخاب من و رحيمي نبود و همه ميدانند که باشگاه پرسپوليس پيش از انتخاب شهاب گردان، به دنبال جذب صادقي بود اما صادقي سپاهان را انتخاب کرد و با باشگاه ما قرارداد امضا کرد.

سرپرست سپاهان با اشاره به مبلغ پيشنهادي پرسپوليس به صادقي اضافه کرد: پرسپوليس حاضر بود براي جذب صادقي پول بيشتري به اين دروازهبان بدهد اما صادقي اين پيشنهاد را قبول نکرد و به سپاهان آمد.

وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به جايگاه پرسپوليس در جدول ردهبندي اشاره کرد و گفت: بايد بگويم خيلي خوب شد که صادقي به پرسپوليس نرفت که اگر در اين تيم بود، اکنون در جايگاه شانزدهم جدول ردهبندي قرار داشت.

خوروش تاکيد کرد: ما خلعتبري را هم نجات داديم که اجازه نداديم او به پرسپوليس برود.