ناصر ابراهیمی مربی سابق پرسپولیس گفت علت ناکامی پرسپولیس نفرین طلبکاران پرسپولیس است!!آیا واقیعت دارد