ماشالله به این آمادگی جسمی مربیان پرسپولیس...e.jpg