as

په په بیش از آن که خطا کند رویش خطا می شود
در سه لالیگای اخیر 1.3 خطا در هر بازی رویش انجام شده و 0.9 خطا کرده است
راموس ، ژابی ، آلوس ، آربلوا ، آلبا ، کاروالیو ، بوسکتز ، کایخون ، خدیرا ، و ماسکرانو در همین مدت بیش از او خطا کرده اند

marca

فهرست مورینیو
به تیم صحنه هایی را نشان داد که اعتقاد دارد تیمش باید درست کار می کرده است
در طول بازیها در دفترچه اش این اتفاقات را می نویسد

منبع:مرجع خبری رئال مادرید