رئيس شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال ايران تاکيد کرد که با تدوين سند ملي، فوتبال ايران از مشکلاتي که اکنون با درگير است رهايي پيدا ميکند.شهابالدين عزيزي خادم در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس، درباره جلسه شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال، عنوان کرد: روز گذشته با حضور معاونان و مديران کل وزارت ورزش، دبيرکل فدراسيون و اعضاي هيئت رئيسه، جلسهاي برگزار کرديم تا راهکارهاي لازم براي تدوين سند ملي فوتبال را بررسي کنيم.


وي اضافه کرد: گره کور و مشکل فوتبال ايران در عدم ساختار مناسب و نبود سند ملي که اراده و باور ملي پشت آن باشد، است. کارهاي خوبي انجام شده اما ساختارسازي بايد صورت گيرد، موضوعي که در تمام دنيا در نظر گرفته ميشود.

رئيس شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال اظهار داشت: از اقداماتي که در گذشته انجام شده، استفاده ميکنيم و ميخواهيم با نوشتن سند ملي، فوتبال ايران را به سمتي پيش ببريم که از مشکلات کنوني نجات پيدا کند. تدوين اين سند متناظر با ديگر سندهاي کشور مانند قانون برنامه پنجم و افق چشمانداز 1404 است.

عزيزي خادم تاکيد کرد: تدوين برنامه استراتژيک توسعه فوتبال بر اساس مطالعات پيمايشي و شواهد علمي نيازمند آسيبشناسي است. بايد از طريق پروژههاي ميداني و پيمايشي و مطالعات انتقادي نسبت به ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فوتبال و همچنين قوانين مناسب حقوقي به نتايج خوبي دست يابيم تا آنها را در سند ملي در نظر بگيريم.

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال ادامه داد: استفاده از نظرات پيشکسوتان، استادان و مدرسان، نخبگان، مربيان، مديران و اصحاب رسانه مدنظر ما قرار دارد. اصحاب رسانه بايد ما را در اين راه ياري دهند تا بتوانيم سندي که ضمانت اجرايي دارد را تدوين کنيم.

عزيزي خادم گفت: مطالعه تطبيقي بايد صورت گيرد و از کشورهايي که در اين زمينه موفق بودند، الگوبرداري و آنها را بوميسازي کنيم و بخصوص در حوزه ساختار اقتصادي و فني، بايد از تجارب جهاني استفاده کنيم.

وي خاطرنشان کرد: اکثر باشگاههاي ما دولتي هستند، درحالي که بايد به سمت خصوصيسازي پيش برويم. در فضاي خصوصي همه چيز کاناليزه ميشود و مشکلاتي که امروز با آنها دست به گريبان هستيم، از بين ميرود. مشکلات امروز ما به دليل اين است که ساختار، برنامهريزي و سند مناسب نداريم.

رئيس شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال با بيان اينکه بايد اراده ملي وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: هزار ميليارد در اين فوتبال هزينه ميشود و ليگ ما نام حرفهاي را يدک ميکشد، اما خروجي آن تناسبي با هزينهها ندارد. در ذات فوتبال عدالت و عدالتمحوري وجود دارد، اما وقتي مشکلات وجود داشته باشد و برنامه نداشته باشيم، عدالت هم نخواهيم داشت. باشگاههاي دولتي پول دولت که براي مردم است را ميآورند و خرج ميکنند درحالي که اگر فوتبال خصوصي باشد همه چيز روي برنامه و حساب و کتاب پيش ميرود. در اين شرايط همه چيز شفاف ميشود و نظارت کافي وجود دارد.

عزيزي خادم افزود: اکنون يک باشگاه دولتي 5 ميليارد هزينه ميکند و يکي ديگر 30 تا 40 ميليارد، چرا که نظارتي روي آنها وجود ندارد. نگاههاي موقتي و بدون نظارت منجر به کمرنگ شدن عدالت ميشود و در اين شرايط توليد هم صورت نميگيرد و خروجي ليگ چيزي ميشود که اکنون وجود دارد. بايد در تمام کشور زمينه توسعه فوتبال و برابري استفاده از اين فرصت را فراهم آوريم. بيشتر مناطق ما در کشور از اين امکان بيبهرهاند و در اين سند بايد به همه مناطق کشور توجه شود.

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال اظهار داشت: نگاه ما بايد عميقتر و فراتر از صعود به جام جهاني باشد. در فوتبال بيبرنامه، فساد، سرگرداني و عقبافتادگي ديده ميشود.

رئيس شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال درباره اينکه اين سند تا چه زماني آماده ميشود، تصريح کرد: برنامه ما اين است که تا يک سال آينده با کمک همه اهالي فوتبال برنامه را آماده کنيم.

عزيزي خادم درباره اينکه آيا اين سند ضمانت اجرايي دارد و آيا تغيير اعضاي فدراسيون، فرد بعدي مکلف به اجراي آن ميشود، به فارس گفت: اين سند بايد به صورت قانون تدوين شود، در اين راه فراکسيون ورزش مجلس و دولت بايد ما را ياري دهند تا اين سند به شکل قانوني تدوين شود و ضمانت اجرايي پيدا کند.

وي در پاسخ به اين سؤال که در اين سند از چه کشورهايي الگو گرفته ميشود، عنوان کرد: الگو بايد تلفيقي باشد، ما ميتوانيم کشورهايي نظير ترکيه، ژاپن و همينطور کشورهاي پيشرفتهتر را مدنظر قرار دهيم و اين الگوها را بوميسازي کنيم. خيلي بلندپرواز نباشيم و برنامه منطبق با عقلانيت را تدوين کنيم. بايد افق چندين ده ساله را در نظر بگيريم و از يک نقطه به نقطه مطلوبتر برويم. اگرچه مقاومتهايي خواهد شد اما اين کار در راستاي کمک به آيندگان و منافع ملي است.

عزيزي خادم گفت: اصلاح ادبيات و تغيير گفتمان در فوتبال از ديگر مواردي است که در سند فوتبال درنظر گرفته ميشود؛ ما بايد از حاشيهها عبور کنيم و به سمت برنامهريزي استراتژيک و راهبردي برويم.

رئيس شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال يادآور شد: بايد از تمام ظرفيتهاي ملي براي توسعه فوتبال استفاده و اعتماد از دست رفته ميان مردم و دستگاههاي متولي بخصوص فدراسيون را بازسازي کنيم. بايد زمينه مشارکت مردم در بخش خصوصي را با نوشتن اين سند فراهم آوريم.

عزيزي خادم با اشاره به استقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال به فارس گفت: وضعيت سکوهاي ما اسفناک است و مردم در حال قهر کردن از فوتبال هستند. در بازي سپاهان مقابل الاهلي در عربستان ورزشگاه پر بود و اين نشان از برنامهريزي آنها دارد. اگر سند ملي نوشته شود، همه مشکلات از دلاليسيم گرفته تا عدم استقبال مناسب از مسابقات حل خواهد شد.

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال خاطرنشان کرد: بدون برنامه و ساختار، يکنواختي و هارموني وجود ندارد و فوتبال با نوسان پيش ميرود اينگونه است که در دل يک فوتبال بيبرنامه صعود يکشبه و سقوط خطرناک و عقبگرد وحشتناک داريم.

وي گفت: اميدوارم همه دست به دست هم دهيم تا اين سند به سرانجام خوبي برسد و دوستانم در وزارت ورزش به ويژه دکتر سجادي، هيئت رئيسه فدراسيون و مسئولان فدراسيون که در اين راه کنار ما هستند، تشکر ميکنم و دست همه را به گرمي ميفشارم و دستم را به سوي آنها دراز ميکنم تا به ما کمک کنند. در اين ميان رسانهها نقش بسيار مؤثري دارند.

رئيس شوراي عالي راهبردي سند توسعه فوتبال ادامه داد: در اين سند ملي درنظر داريم از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، دانشگاه آزاد و نيروهاي مسلح دعوت به عمل بياوريم چرا که اين نهادها نقش مؤثري در فوتبال دارند و ميتوانند به ما کمک کنند.

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در پايان گفتوگو با فارس، درباره ديدار ايران مقابل کره، اظهار داشت: اميدوارم با همدلي و يکدلي و با فراموش کردن موقت مشکلات کمک کنيم به خاطر نام ايران و مردم علاقمند کره جنوبي را شکست دهيم و راه صعود را هموار کنيم. اين موضوع به منزله آن نيست که مشکل نداريم ولي بايد موقتا همه چيز را فراموش کنيم و اگر بتوانيم کره را ببريم ميتوانيم به عنوان تيم اول راهي جام جهاني شويم تا بدين ترتيب دل مردم متمدن ايران را شاد کنيم.