با توجه به گزارش دیلی میل، مانونه علاوه بر میلان مشتریانی همچون اینتر و ناپولی دارد، و به عقیده این روزنامه میلان در این مساله از همه پیشروتر استاینتر، میلان، و ناپولی به دنبال دروازهبان باشگاه آرسنال، ویتو مانونه، هستند تا در صورت مهیا شدن شرایط وی به سریآ بازگردد.

این دروازهبان سابق تیم ملی زیر ۲۱ سالههای ایتالیا جایگاه شزنی مصدوم را به خطر انداخته است. آرسنال از شزنی و فابیانسکی در درون دروازه بهره میبرد. قرارداد این دروازهبان در انتهای فصل جاری به پایان میرسد، و به دنبال این مساله باشگاههای سریآ چشم به بازگشت این بازیکن به ایتالیا را دارند.
با توجه به گزارش دیلی میل، مانونه علاوه بر میلان مشتریانی همچون اینتر و ناپولی دارد، و به عقیده این روزنامه میلان در این مساله از همه پیشروتر است.
احتمال خروج این دروازهبان از انگلستان در ژانویه محتملتر میباشد، زیرا آرسنال قصد اینکه بدون دریافت مبلغی مانونه را از دست بدهد را ندارد.
احتمال خرید توسط اینتر پایین میباشد زیرا این تیم هندانویچ را به تازگی به خدمت گرفته است و انتظار پرداخت مبلغی خوب برای یک دروازهبان تراز اول دیگر را ندارد.
میلان به دنبال جایگزینی آبیاتی و ناپولی به دنبال جانشین دیسانتیس میباشد.