جياني اينفانيتو دبير کل يوفا با تمجيد از سياست هاي اقتصادي باشگاه بايرن آن ها را براي رعايت بازي جوانمردانه مالي ستود.

اينفونيتو که با شبکه تلويزيوني اسکاي اسپورت صحبت مي کرد گفت:" بايرن مدت 15 سال است که آن ها به خوبي فيرپلي مالي را رعايت مي کنند." يوفا در ماه سپتامبر قوانين فيرپلي مالي را به عنوان قانون قابل اجرا درآورد و 23 باشگاه را براي رعايت نکردن اين قوانين جريمه کرد.

اينفونيتو در ادمه مي گويد:" در فوتبال تنها چيزي که بين روساي باشگاه ها، بازيکنان و مربيان ثابت مي ماند هواداران باشگاه ها هستند در فوتبال نبايد اجازه بدهيم افرادي به عنوان روساي باشگاه وارد و با پول هايي که از حساب هاي شخصي خود خرج مي کنند موجب ورشکستگي باشگاه ها شوند."