مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت: در ۶ ماهه اول امسال تعداد ۵٬۱۲۳ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٫۵ درصد افزایش نشان میدهد.

"علیرضا قبادی" اظهار کرد: تعداد ولادتهای شهری در ۶ ماهه اول سال گذشته در استان برابر با ۳٬۵۱۲ رویداد و تعداد ولادتهای روستایی برابر با ۱٬۶۱۱ رویداد بود که میتوان گفت ۶۹ درصد وقایع ولادت، شهری و ۳۱ درصد وقایع، روستائی است.

وی با بیان اینکه در سالجاری در مقابل هر ۱۰۰ ولادت دختر، ۱۰۵ پسر در سطح استان متولد شده است، افزود: در این مدت همچنین تعداد ۱٬۲۸۵ واقعه وفات به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۹ درصد افزایش داشته است.

قبادی، تعداد وفاتهای ثبتشده شهری را برابر با ۷۸۷ واقعه و تعداد وفاتهای روستایی را برابر با ۴۶۸ واقعه اعلام و عنوان کرد: با توجه به این آمار در سالجاری، میتوان گفت ۶۱ درصد وقایع وفات، شهری و ۳۹ درصد روستایی هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام تصریح کرد: در مورد نسبت جنسیتی واقعه فوت نیز، در سالجاری تعداد ۷۴۳ واقعه فوت مرد و ۵۴۲ واقعه فوت زن به ثبت رسیده که ۵۸ درصد اموات مردان و ۴۲ درصد اموات زنان بودهاند.

وی در تشریح واقعه ازدواج در سطح استان ایلام خاطرنشان کرد: ازدواج در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در استان ایلام ۹٫۸ درصد افزایش یافته و تعداد ۳٬۹۵۴ واقعه ازداواج به ثبت رسیده است.