مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: اقدامات حقوقی و کیفری علیه استفاده کنندگان غیرمجاز از برند


کانون هواداران پرسپولیس : مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: حسب دستور مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اقدامات حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به شکل غیرقانونی از نام و برند باشگاه پرسپولیس استفاده می کنند آغاز شده است. دکتر مصطفی شکری افزود: به دنبال انتشار اطلاعیه باشگاه، ارسال اخطارهای قبلی و همچنین دعوت به مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه با توجه به دستور آقای رویانیان مبنی بر آغاز اقدامات عملی، فعالیت های حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از نام و نشان پرسپولیس بهره می گیرند اما مجوز آن را از باشگاه دریافت نکرده اند آغاز شده است. موارد به چند دسته تقسیم شده اند: از شرکت هایی که نام پرسپولیس را ثبت کرده اند یا مجموعه هایی که این نام را ثبت نکرده اند ولی به هر نحو از آن بهره می گیرند. فعالیت ها در همه حوزه های تجاری، ورزشی، خدماتی و غیر از آنها، شامل این دستور خواهد بود.