مرجع خبري رئال مادريد : آندرس اینیستا تنها بازیکنی نیست که توسط ایتالیایی ها در یوروی اخیر با پرس شدید روبرو شد . خدیرا نیز در مرحله نیمه نهایی توسط شش بازیکن آتزوری احاطه شد .