یه سوال از شما؟اسدی جباری خانمحمدی
بنظرتون این سه نفر که تو عکس هستن چرا خیلی زود محو شدن چرا که تازه 34،35و35ساله ان؟
الان کجان؟