بنظر شما پرسپولیس در انتهای فصل چه رتبه ای کسب میکنه؟
قهرمان(دقت داشته باشید فقط 9 امتیاز با صدر فاصله داریم یعنی با در نظر گرفتن احتمالات خیلی عجیب نیست،12 امتیاز صمد آقا که یادتونه؟)
نایب قهرمان
سهمیه
میانه جدول
انتهای جدول(بالای منطقه سقوط)
سقوط