مدافع مياني رئال مادريد فاش کرد که پس از اينکه دريافت در تيم اول رئال مادريد به ميدان خواهد رفت با دعوت اين باشگاه موافقت کرده است.


رافائل واران در گفتوگو با اکيپ توضيح داد که چرا با وجود اينکه از منچستريونايتد و پاريسنژرمن نيز پيشنهاد داشته، به رئال مادريد پيوسته است.
وي در اين باره گفت: پاريسنژرمن؟ پروژه باشگاه چندان مشخص نبود. مالکان جديد تازه به باشگاه آمده بودند و همه چيز کمي مبهم بود. يونايتد نيز به تازگي با فيل جونز به توافق رسيده بود تا اين پست را پر کند.
به گزارش فارس، واران ادامه داد: اولين واکنش من به دعوت مادريد پاسخ منفي بود. تنها زماني تصميم گرفتم به اين تيم بيايم که فهميدم در تيم اول به ميدان ميروم