کانون هواداران پرسپولیس : در هفته سیزدهم لیگ برتر ۲۲ گل به ثمر رسید و بازیکنان ۳۱ کارت زرد گرفتند.
در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال 22 گل به ثمر رسید و بازیکنان 31 کارت زرد و 3 کارت قرمز مستقیم گرفتند. دقایق گلهای زده شده به شرح زیر است؛ از دقیقه یک تا 10 یک گل از دقیقه 10 تا 20 4 گل گل از دقیقه 20 تا 30 2 گل از دقیقه 30 تا 40 2 گل از دقیقه 40 تا 50 2 گل از دقیقه 50 تا 60 4 گل از دقیقه 60 تا 70 2 گل از دقیقه 70 تا 80 2 گل از دقیقه 80 تا 90 2 گل از دقیقه 90 به بعد یک گل آمار کارتهای زرد و قرمز هفته سیزدهم لیگ برتر هم به تفکیک دقایق به شرح زیر است:ژ از دقیقه یک تا 10 2 کارت زرد از دقیقه 10 تا 20 یک کارت زرد از دقیقه 20 تا 30 2 کارت زرد از دقیقه 30 تا 40 4 کارت زرد از دقیقه 40 تا 50 2 کارت زرد از دقیقه 50 تا 60 یک کارت زرد از دقیقه 60 تا 70 4 کارت زرد از دقیقه 70 تا 80 5 کارت زرد و یک کارت فرمز از دقیقه 80 تا 90 7 کارت زرد و دو کارت قرمز از دقیقه 90 به بعد ۳ کارت زرد گفتنی است هفته چهاردهم لیگ برتر چهارشنبه گذشته به پایان رسید و هنوز آمار گلها و کارت های زرد و قرمز آن به طور رسمی منتشر نشده است.