یه داستان شروع کنید هر کی یه جمله بگه یه ذره با یاد گذشته سرحال بیام تا این حمید فسقلی دق ما رو نداده


شروع:روزی روزگاری پرسپولیسی بود که مظهر غیرت و افتخار بود ...