دروازهبان تيم فوتبال پرسپوليس از باشگاه ذوب آهن شکايت کرد.


آرش شکرريز، وکيل شهاب گردان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: امروز شکايت گردان را از باشگاه ذوب آهن به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال ارايه کردم. موکل من از قرارداد 500 ميليون توماني فصل گذشتهاش از ذوب آهن فقط 200 ميليون تومان دريافت کرده است.

وي ادامه داد: 28 آبان جلسه رسيدگي کميته انضباطي به شکايت گردان از باشگاه ذوب آهن است. باشگاهها بايد هرچه سريعتر رضايت طلبکارانشان را جلب کنند زيرا در سال 2013 به باشگاههاي بدهکار پروانه حرفهاي داده نميشود.