وحید شمسایی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره اینکه عباس ترابیان اعلام کرده چه کسی گلهای شمسایی را شمرده که میگویند او آقای گل جهان است، خاطرنشان کرد: اصلاً حتی یک گل هم برای تیم ملی نزدم. اگر گل هم زدهام برای کشورم بوده و باید برای سرافرازی آن تلاش کنم. من 8 دوره آقای گل آسیا نشدم. اصلاً 4 سال بهترین بازیکن آسیا نبودم. در سال 2008 جزو 5 بازیکن بهتر دنیا نشدم. اصلا بهترین راس دنیا نبودم. اصلا من ایتالیا بازی نکردم. اصلا تا حالا کجا بودم. مگر 13 سال بازیکن تیم ملی بودم؟ اصلا مگر افتخاری کسب کردهام. تمام این موارد برای جمهوری اسلامی بوده است. یک شخصی به نام وحید شمسایی این افتخارات را کسب کرده است.


وی خاطرنشان کرد: نمیدانستم جناب آقای ترابیان به جز اینکه مسئولیت کمیته فوتسال را به عهده داشته شماره انداز گلهای من هم بوده است. یادم باشد که برنامهای طرح ریزی کنم که او در بقیه کارهایم دخالت کند. من هیچ کاری برای مملکتم نکردم. همه این افتخاراتی که کسب کردم، کار من نبوده است. کاری انجام ندادم، شما بودید. شما آقای گل آسیا هستید. اصلا شما آقای گل جهان. اصلا شما بهترین. ما نبودیم. شما گل زدید و بیایید گلی که زدید و با کشورتان بازی کردید را درست کنید. کسی شما را نمیخواهد و با خدم و حشم خود بروید. شما و عواملتان بودید که فوتسال ما را نابود کردید.


شمسایی درباره اینکه ترابیان مشکلات مالی کنونی را علت پاداشهای کم بازیکنان تلقی کرده است، گفت: ایشان فراموش کرده که بازیکنان یک شب در تایلند گفتند برویم فست فود بخوریم و او گفت که این دوپینگ است. خیلی زود فراموش میکنی که هفت عدد غذا گرفتی، گفتی 15 نفری بخورید. فراموش کردید که ساعتها در فرودگاه میماندیم تا برای بازیکنان غذا تهیه کنیم. فراموش کردهای که بازیکنان پول آب خود را در تایلند خودشان حساب کردند. فراموش کردهای که با اتوبوس ما را در تایلند این سو و آن سو میبردی.


وی افزود: دوست عزیز! من دنبال این مسائل نیستم. شما دنبال عوام فریبی هستید. میخواهید حرفهایی بزنید که واقعیت ندارد. یادتان رفته که در سال 2000 در گزارش فیفا به جای حسین شمس عکس خود را به عنوان سرمربی به فیفا دادید که معروف شوید. من وحید شمسایی 350 میلیون هم کمم است. احتیاجی به 300-400 میلیون ندارم. زندگی و کارم از چیز دیگری است. خداوند به من لطف کرده و آنقدر دارم که نوه و نتیجهام هم میتوانند زندگی کنند، اما شما چه کردهاید؟ شما که در کنار فوتبال چیزی عایدتان شد. اگر 4 نفر شما را میشناسند به خاطر فوتسال بوده است.


شمسایی یادآور شد: آقای درودگر راست میگوید ما سال 2005 در فرودگاه به اندازه قیمت ماشین پراید پول گرفتیم. تازه در آن زمان فوتسال نوپا بود و افرادی مثل درودگر و دادکان برای این رشته تلاش میکردند.


شمسایی تصریح کرد: در آن زمان همه چیز وجود داشت. رفاقت، افتخار و تمام مسائل مطرح میشد. زمانی که شخصی نمیتواند خوب مسئولیت خود را انجام دهد دنبال مسائلی دیگر است. وقتی کسی میبیند اشتباهی کرده و میخواهد آن را درست کند و میداند که جایگاهی ندارد و مردم هم به عنوان آدمی به او نگاه میکنند که در حق کشورشان اجحاف کرده است. مجبور است چیزهایی بگوید که هیچ موجودیتی ندارد.


وی درباره انصراف باشگاههای فولاد ماهان و فیروز صفه افزود: خودم پیش ترابیان رفتم برای حضور دوباره فولاد ماهان و او گفت تا من هستم آنها نمیآیند. آقای ریختهگران به من گفت به جان مادرم تا وقتی عباس ترابیان در کمیته فوتسال باشد پایم را در این رشته نمیگذارم. چون این افراد آدمهای دورویی هستند. وقتی این افراد بروند 5 تیم میرود. بعد حالا آقا میآید در تلویزیون میگوید من این کار را کردم و آن کار را انجام دادم. چرا اینقدر دروغ میگویید.


شمسایی خاطرنشان کرد: حالا به جایی رسیدهاید که میخواهید مردم را سر کار بگذارید. میگویید استعفا میدهم و میروم. شاگرد تو هم گفت من نتیجه نگیرم میروم، اما دودستی به این فوتسال چسبیده است. شماها به این رشته چسبیدهاید. هویت اصلی شما با این میز نمایان شده است. اگر این میز نبود، شماها کجا بودید. بس کنید دیگر. بگذارید و بروید. عذرخواهی چه دردی از مردم دوا میکند. استعفای شما صوری است که بعد آقایان بگویند شما به درد ما میخورید بمانید و همین ناکامیهای مسخره تا ابد الادهر ادامه یابد.