کانون هواداران پرسپولیس : هرچند که با مخالفت باشگاه گهر پیوستن علیرضا نیکبخت واحدی به پرسپولیس منتفی شد این بازیکن پنجشنبه جلسه ای را با مسئولان پرسپولیس برگزار کرد.در حالی که همه رسانه ها ماجرای پیوستن نیکبخت واحدی به پرسپولیس را تمام شده می دانند اما از داخل باشگاه باز هم خبر می رسد.رویانیان پنج شنبه شب جلسه مخفیانه ای با نیکی داشته. از قرار حمید استیلی که این روزها نقش زیادی در همه اتفاقات پرسپولیس دارد به رویانیان توصیه کرده نیکبخت را هر طور شده جذب کند.او هم پنج شنبه شب نیکبخت را به دفترش برد و مذاکراتی هم انجام شد. هر چند که شنیده می شود رویانیان برای این کار مخالفانی را در میان بازیکنان دارد. نیکبخت مدت زیادی است که بازی نکرده است.

معلوم نیس اگه مخفیانه بوده این کانون هواداران از کجا میدونسته