مديران باشگاه ترافيک برزيل پس از امضاي تفاهمنامه سه ساله با قرمزپوشان امشب ايران را ترک کردند.

مسئولان باشگاه ترافيک برزيل براي عقد قراردادي با پرسپوليسيها يک شنبه گذشته وارد ايران شدند.

مسئولان باشگاه ترافيک برزيل پس از جلسهاي با رويانيان و امضا تفاهمنامه سه ساله امشب ايران را به مقصد برزيل ترک کردند.

مديرعامل باشگاه ترافيک برزيل به هنگان ترک ايران در فرودگاه امام خميني (ره) خطاب به مشيري مدير روابط بينالملل باشگاه پرسپوليس گفت: از ميهماننوازي گرم ايرانيها و مخصوصا باشگاه پرسپوليس در طول حضورمان در ايران سپاسگزاريم. خاطره بسيار خوبي بود در ايران با فرهنگ و آداب و رسوم اين کشور کهن آشنا شديم و براي ما بسيار جالب بود ديدن خبرنگاراني را که مانند هواداران سرسخت پرسپوليس اخبار باشگاه برايشان مهم است. اميدواريم که رابطه تنگاتنگ دو باشگاه در آينده گستردهتر شود تا به فوتبال پرسپوليس و باشگاه ترافيک برزيل کمک بيشتري شود.