کنفدراسيون فوتبال آسيا به بازيکنان تيم ملي دختران نوجوان ايران تذکر داد.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، زهرا خدابخشي و فاطمه گراييلي به دليل تکل خطرناک در بازي ايران و ازبکستان تذکر گرفتند.

کنفدراسيون فوتبال آسيا ابراز اميدواري کرده است که در بازيهاي آينده شاهد چنين اتفاقاتي از سوي بازيکنان تيم ملي نوجوانان ايران نباشد.