گروه بندي رقابتهاي جام کنفدراسيونها انجام شد و هشت تيم اين مسابقات در دو گروه چهار تيمي قرار گرفتند.

در مراسمي که با حضور سپ بلاتر و سرمربيان تيمهاي حاضر در جام کنفدراسيونها در سائوپائولو برزيل برگزار شد تيمهاي برزيل، ايتاليا، ژاپن و مکزيک در گروه A و تيمهاي اسپانيا، اروگوئه، هائيتي و نماينده آفريقا در گروه B قرار گرفتند.

جام کنفدراسيونها يا همان جام جهاني کوچک هر 4 سال يکبار و قبل از جام جهاني در کشور ميزبان جام جهاني برگزار خواهد شد.

جام کنفدراسيونها 2013 از جون 2013 در شش استاديوم رسيفه – بلو، هوريزونته – برازيليا – ريو دو ژانيرو –سالوادور و فورتالزا برگذار خواهد شد.

نماينده آفريقا که تيم قهرمان جام ملتهاي آفريقا است سال آتي انتخاب خواهد شد.