4 مشتري خارجي پرسپوليس براي خريد برخي بازيکنان اين تيم مشخص شدند.


پس از عملکرد قرمز پوشان در نيم فصل اول تعدادي از باشگاههاي خارجي خواستار جذب بازيکنان برخي از بازيکنان اين تيم پرسپوليس شدند.

محمد رويانيان قبل از ترک ايران به فارس اعلام کرد: پيشنهادهاي رسيده تا به امروز از کشورهايي انگليس، آلمان، روسيه و امارات است.

همچنين پيشنهادهايي از بلژيک و اسکاتلند هم بوده که با پاسخ منفي مخالف مواجه شدند.

مسئولان باشگاه پرسپوليس قبل از ترک ايران مکاتبهاي را با باشگاه بايرن مونيخ انجام دادند که از آنها درخواست همکاري فيمابين داشتند.

قرار است نماينده باشگاه پرسپوليس اين موضوع را پيگيري کند و در صورت توافق مکاتبات بعدي را انجام دهد.